FAQ

 • Reality

 • Aká je reálna cena nehnuteľnosti?

  Dalo by sa povedať, že taká, ktorú je ochotný akceptovať kupujúci. Pri rozhodnutí predať svoju nehnuteľnosť je vhodné posúdiť aktuálny stav, potrebnú rekonštrukciu alebo úpravy, ktoré si vyžaduje. Hodnota nehnuteľnosti a jej následná obnova by finančne nemala prevyšovať porovnateľnú novostavu - ibaže by vyššia cena bola kompenzovaná vynikajúcou lokalitou. Pri pozemku je dôležité si uvedomiť, či sa jedná o skutočne stavebný alebo iba o ornú pôdu. Nie na každom pozemku je možné hneď začať stavať. Rodinný dom starší ako 25 - 30 rokov má hodnotu čiastočnej hrubej stavby. Pri dnešnom štandarde bývania a normových požiadavkách sú pri prestavbe použiteľné základy a čiastočne steny a stropy. Väčšinu ostatných konštrukcií a inštalácií je potrebné vymeniť.

 • Predaj nehnuteľnosti „svojpomocne“ verzus realitná kancelária.

  Ak nie ste práve zdatný stavbár, právnik, či pracovník banky je vhodné uvažovať nechať sa zastupovať realitnou kanceláriou. Ani predchádzajúca skúsenosť s predajom nehhnueľnosti nezaručuje bezproblémový priebeh. Každý prevod vlastníckych práv je totižto špecifický. Neznamená to však, že každá kancelária má takýchto širokospektrálne skúsených ľudí. Vsaďte preto na referencie a vyhľadajte si skutočného odborníka, ktorý Vám poradí a zabezpečí všetky potebné náležitosti.

 • Prečo si vybrať iba jednu realitnú kanceláriu?

  Zlým javom býva fakt, že Vaša nahnuteľnosť je inzerovaná neúplne, skresľujúco, s rôznymi (častokrát nepravdivými) informáciami a cenou, čo je zbytočne mätúce. Výhradná - exkluzívna spolupráca s jedinou kanceláriou Vám zabezpečí profesionálnu úroveň prezentácie a nadštandardné služby.

 • Čo je potrebné pri výkupe nehnuteľnosti?

  Naša spoločnosť realizuje aj výkup nehnuteľností v Trenčíne a širšom okolí. Pre posúdenie a stanovenie kúpnej ceny potrebujeme informácie o vlastníckych vzťahoch k danej nehnuteľnosti, prístupovým cestám, paramtre nehnuteľnosti a v druhom stupni realizujeme obhliadku pre posúdenie reálneho technického stavu.

 • Projekty stavieb

 • Aký je rozdiel medzi katalógovým projektom a projektom na mieru?

  Katalógový projekt je opakovateľný s obmedzenou možnosťou vyhovieť individuálnym požiadavkám, avšak je časovo a cenovo dostupnejší. Je nutné zvážiť osadenie konkrétneho projektu na Váš pozemok. K cene projektu je potrebné prirátať cenu za osadenie stavby a doprojektovania prípojok na inžinierske siete. 

  Názov "projekt na mieru" hovorí sám za seba. V našej kancelárii je snahou v maximálnej možnej miere využiť danosti pozemku, Vaše individuálne požiadavky na technické, dispozičné, či architektonické riešenie. Vo vyššej cene projektu sú zahrnuté aj potrebné konzultácie, poskytnutie informácií a poradenstvo, čo pre klienta znamená pridanú hodnotu a hladší priebeh realizácie stavby. 

 • Koľko trvá zhotovenie projektu na mieru?

  Komplet dokumentáciu pre stavebné povolenie sme schopní pripraviť i za mesiac avšak navrhované riešenia je vhodné si premyslieť a odkonzultovať. Zo skúseností sa doba spracovania pohybuje priemerne v dlžke 2,5 mesiaca v závislosti aj od spoupráce a komunikácie s investorom. 

 • Čo obsahuje projekt pre stavebné povolenie?

  Naše projekty pre stavebné povolenie obsahujú kompletnú dokumentáciu potrebnú pre úrady a to:

  • architektonicko-stavebné riešenie
  • protipožiarne posúdenie stavby
  • statický výpočet
  • projekt zdravotechniky (voda, kanalizácia)
  • projekt vykurovania
  • plynoinštaláciu
  • elektroinštaláciu, bleskozvod
  • projekt dopravného napojenia (podľa potreby)
  • prípojky na inžinierske siete

  Keďže máloktorý stavebník investuje aj ro realizačného projektu, pridanou hodnotou našich projektov je spracovanie stavebnej časti v podrobnejšej mierke 1:50, výkazy okien a dverí, reziva v prípade klasického krovu. Tento rozsah je väčšinou dostatočný pre realizáciu stavby. Podľa potreby a dohody môžeme dopracovať ďalšie časti na realizáciu ako výkresy výstuže, výkazy výmer, rozpočty, či konkrétne detaily stavby. 

 • Aké materiály navrhujete vo vašich projektoch?

  Naša myseľ je otvorená a pri každom dome hľadáme najideálnejšie riešenie. Nie sme ničím obmedzení ani ovplyvnení a preto v našich projektoch nájdete štandardné materiály ako tehla, pórobetón, drevo a nevyhýbame sa ani rôznym iným skladbám stien. Poznáme vlastnosti mnohých materiálov a vieme Vám odporučiť vhodnú krytinu, okná, či povrchové materiály.

 • Koľko stojí stavba domu?

  Snašíme sa od našich klientov získať spätnú väzbu a zo skúseností môžeme uvažovať rozsah 900 - 1250 Eur/m2 úžitkovej plochy domu v závislosti od zvoleného štandardu, použitých materiálov a technológií. T.z., že dom s celkovou úžitkovou plochou 100 m2 Vás môže stáť orientačne 90 - 125 000 Eur. Veľkú úlohu samozrejme zohráva spôsob a miesto stavby, či je stavba zhotovená "svojpomocne" alebo túto záležitosť zveríte firme.

 • Aký dom si môžem postaviť na svojom pozemku?

  V prvom rade je potrebné si overiť, či je možné na Vašom pozemku stavať, ďalej za akých okolností - regulatívy pre výstavbu ako zastavané plocha, uličnú čiaru, výšku a podlažnosť zástavby, tvar a sklony striech. Je vhodné zobrať na zreteľ aj miestny ráz a prispôsobiť sa okolitej zástavbe. Taktiež racionálne využiť pozemok a okrem samotnej stavby a spevnených plôch si dopriať aj potrebný priestor okolia a zeleň.  

 • Aké sú odstupy stavieb od spoločných hraníc a susedného domu?

  Odstupy definuje vykonávacia vyhláška č. 532/2002 Z. z. Štandardne osádzame stavby minimálne 2 m od spoločnej hranice so susednou nehnuteľnosťou, čo má aj praktický význam. Medzi domami, ktoré medzi sebou vytvárajú priestor nesmie byť vzdialenosť menšia ako 7 m. V stiesnených podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.Odstupy stavieb však musia spĺňať aj požiadavky hygienické, požiarnej bezpečnosti, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a ďalšie, ktoré je potrebné zobrať do úvahy. 

 • Stavebné povolenie

 • Čo potrebujem na vybavenie stavebného povolenia u vás?

  V závislosti od rozsahu stavby štandardne 5 paré projektovej dokumentácie v rozsahu Architektúra, Statika, Protipožiarna bezpečnosť, Zdravotechnika, Vykurovanie, Plynoinštalácia, Elektroinštalácia. Po konzultácii a podľa potrieb konkrétneho stavebného úradu aj iné (napr. Dopravné riešenie a pod...). Pre túto činnosť nám podpíšete splnomocnenie, na základe ktorého Vás môžeme zastupovať v samotnom konaní.

 • Koľko trvá vybavenie stavebného povolenia?

  V súčasnosti zabezpečiť rôzne rozhodnutia a povolenia týkajúce sa stavby je náročné a častokrát komplikované. V úplne ideálnych prípadoch je to otázka 2 - 3 mesiacov. Bežne však rátajte 3 - 4 mesiace. Ak sa pre stavbu rieši postupne územné konanie, trvalé odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a následne stavebne povolenie, lehoty na vybavenie finálneho povolenia sa samozrejme predlžujú.

 • Je možné postaviť stavbu aj na ornej pôde?

  V princípe áno, no je potrebné vziať do úvahy množstvo faktorov. Tieto prípady riešime individuálne a nie je na ne jednotná odpoveď. Stavbu na "ornej pôde" čaká často zdĺhavý proces prípravy.

 • Ohlásenie stavby alebo stavebné povolenie?

  Stavebné povolenie sa vyžaduje, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

  Citáciou stavebného zákona - ohlásenie stavebnému úradu postačí

  a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

  b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

  c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

  d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

  h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

 • Čierna stavba, čo s ňou?

  Odhliadnuc od stavebného zákona, tak minimálne z pohľadu ďalšieho nakladania s vlasníckymi vzťahmi - predaj, dedenie, či stanovenia hodnoty, poistenia je vhodné stavbu legalizovať a zabezpečiť všetky potrebné dokumenty pre jej zápis do katastra nehnuteľností. 

 • Čo potrebujem ku kolaudácii stavby?

  Stavba by mala byť dokončená v zmysle overenej projektovej dokumentácie, musí byť bezpečná a schopná užívania. Je potrebné si zabezpečiť všetky revízie, atesty a tlakové skúšky. štandardne sa vyžaduje porealizačné zameranie stavby a podľa charakteru stavby energetický certifikát.